Sesotho.web.za

- Bukantswe v.3 - Online Sesotho - English dictionary -- Bukantswe ya Sesotho le Senyesemane

Sesotho or Southern Sotho - English online bilingual dictionary - with 10075 entries (updated on 30/05/2008)

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z


Search Sesotho and English terms

New Definitions
<<    Browsing page 1 of 46    >>
sa belaetseng [7500] undoubted ...
sa bolelwang [7501] undisclosed ...
sa bolokeng nako [7502] unpunctual ...
sa bonahaleng [7503] invisible ...
sa bonweng [7504] abstract ...
sa elellwang [7505] unaware ...
sa eleng hloko [7506] inattentive ...
sa feleng [7507] eternal ...
sa fetoheng [7508] unalterable ...
sa fumaneheng [7509] unavailable ...
sa hlokahaleng [7510] undesireable ...
sa hlomelang [7511] unarmed ...
sa hlompheng [7512] impolite ...
sa hlophiswang [7513] unplanned ...
sa hlwekang [7514] unhygienic ...
sa ikgopoleng [7515] unselfish ...
sa kgathalleng [7516] unwary ...
sa lebellwang [7517] unexpectedly ...
sa lefuweng [7518] unrewarded ...
sa lekaneng [1] [7519] unequal ...
sa lekaneng [2] [7520] uneven ...
sa lokelang [7521] unfit ...
sa nyalwang [7522] unmarried ...
sa phehisweng kgang [7523] undisputed ...
sa phekoleheng [7524] incurable ...
<<    Browsing page 1 of 46    >>
More on the language Sesotho see:
SESOTHO ONLINE - SESOTHO.ORG

J.A.K. Olivier - Content Copyright 2017
ISLRN: 567-956-544-529-6
PHP Dictionary - PHP Script Copyright 2005